Algemene voorwaarden en reglement Camping Le Paradou

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

 1. Toepassing algemene voorwaarden

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, reserveringsaanvragen en overeenkomsten welke worden gesloten met Camping Le Paradou en betrekking hebben op kampeerplaatsen, vakantiehuisjes, chalets en tenten welke door Camping Le Paradou worden verhuurd.

1.2 Uitzonderingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts mogelijk indien partijen deze schriftelijk zijn overeengekomen.

 1. Reservering

2.1 Camping Le Paradou neemt alleen reserveringsaanvragen in behandeling van personen van 18 jaar en ouder. Camping Le Paradou behoudt zich het recht voor een reserveringsaanvraag, zonder nadere opgave van redenen, te weigeren.

2.2 Reserveren is mogelijk via de website, telefonisch of bij de receptie.

2.3 De overeenkomst tussen Camping Le Paradou en huurder komt tot stand op het moment dat Camping Le Paradou de reserveringsbevestiging -tevens zijnde de factuur per e-mail aan u heeft verzonden, met dien verstande dat u de bevestiging binnen 10 dagen zult ontvangen.

2.4 Huurder dient de reserveringsbevestiging op juistheid te controleren. Onjuistheden dienen per direct aan Camping Le Paradou te worden doorgegeven. Bent u binnen 10 dagen na verrichting van de reservering niet in het bezit van een schriftelijke bevestiging/factuur, dan dient u onverwijld contact op te nemen met de receptie, bij gebreke waarvan geen beroep op de reservering kan worden gedaan.

2.5 Huurder zal aan Camping Le Paradou binnen de in de reserveringsbevestiging gestelde termijn, een (deel) betaling voldoen. Camping Le Paradou is gerechtigd de overeenkomst te beschouwen als zijnde niet afgesloten, indien Camping Le Paradou niet binnen 14 dagen de overeengekomen (deel)betaling ontvangt. Camping Le Paradou heeft in dat geval de mogelijkheid de gereserveerde kampeerplaats of acommodatie zonder nadere berichtgeving aan huurder vrij te geven aan anderen en aan huurder kosten voor annulering in rekening te brengen.

2.6 De overeenkomst betreft huur van een campingplaats of accommodatie voor recreatief gebruik, dat naar zijn aard van korte duur is.

 1. Wijzigingen in de reservering/overeenkomst.

3.1 Camping Le Paradou is niet verplicht, na de totstandkoming van de overeenkomst, op verzoek van huurder wijzigingen in de overeenkomst aan te brengen. Indien Camping Le Paradou een wijziging doorvoert heeft Camping Le Paradou het recht aan huurder wijzigingskosten in rekening te brengen, welke tenminste €10,00 per wijziging bedragen.

3.2 Bij wijzigingen, die een gedeeltelijke (bijv. verkorting van de gereserveerde periode of eerder vertrek) of gehele annulering inhouden, zijn de annuleringsvoorwaarden van toepassing.

 1. Prijzen

4.1 Huurder is aan Camping Le Paradou de overeengekomen huurprijs, zoals vermeld op de definitieve reserveringsbevestiging, verschuldigd.

4.2 De prijzen staan op de site van Camping Le Paradou.

4.3 Onvoorziene, aantoonbare prijsverhogingen kunnen worden doorberekend aan huurder. Alle prijzen in de prijslijst, brochures en websites zijn onder voorbehoud en kunnen wijzigingen ondergaan.

4.4 Eventuele kortingsacties gelden niet voor bestaande/reeds gemaakte boekingen.

 1. Borg

Voor verhuuraccommodaties dient u een borg te betalen. De borgsom staat vermeldt op uw bevestiging. Bij vertrek (tijdens openingstijden van de receptie) wordt de borg terugbetaald: – Indien de verhuuraccommodatie opgeruimd en schoon achtergelaten is. – De inventaris en accommodatie nog compleet en onbeschadigd zijn. – Er geen overlast is bezorgt voor overige gasten van Camping Le Paradou of haar nabije omwonenden. – Indien de schade aan de accommodatie of de ontbrekende inventaris groter is dan de betaalde borgsom, zal deze voor vertrek voldaan moeten worden.

 1. Betaling

6.1 Huurder dient binnen 14 dagen na reservering een aanbetaling van 30% van het gehele bedrag te voldoen volgens de reserveringsbevestiging/factuur. Het resterende bedrag uiterlijk 4 weken voor aankomst.

6.2 Indien een reservering binnen 2 weken voor aankomst geschiedt, dan dient het gehele bedrag terstond te worden voldaan.

6.3 Huurder heeft geen recht op (gedeeltelijke) restitutie van het huurbedrag, indien huurder vertrekt voor de overeengekomen vertrekdatum.

6.4 Camping Le Paradou heeft het recht de reservering te laten vervallen en de kampeerplaats of accommodatie zonder nadere berichtgeving aan huurder vrij te geven voor verhuur aan anderen, indien een betalingstermijn is verstreken en huurder niet aan zijn verplichtingen heeft voldaan.

6.5 Camping Le Paradou heeft het recht de overeenkomst te ontbinden zonder dat ingebrekestelling of tussenkomst van de rechter nodig is, met dien verstande dat huurder aansprakelijk is voor alle schade die Camping Le Paradou als gevolg hiervan lijdt zal lijden, indien: – bij de aanvang van de huurperiode de huursom (gedeeltelijk) niet is voldaan, verzuim treedt dan direct in; – huurder de kampeerplaats of accommodatie voortijdig verlaat; – huurder nalaat het gehuurde te betrekken op de dag van aanvang buiten de overeengekomen aankomsttijd, zonder Camping Le Paradou te hebben bericht dat de gehuurde kampeerplaats of accommodatie later tijdens de huurperiode zal worden betrokken.

6.6 Camping Le Paradou heeft steeds het recht om vorderingen op huurder uit welke hoofde dan ook, te verrekenen met de door huurder uit welke hoofde dan ook, betaalde bedragen.

 1. Wisseldagen/verblijf

7.1 De gehuurde kampeerplaats kan vanaf 14h00 tot 20h30 betrokken worden en dient bij vertrek vóór 12h00 schoon te worden achtergelaten. De accommodatie kan vanaf 15h00 betrokken worden en dient bij vertrek voor 10h00 schoon te worden achtergelaten.

7.2 Camping Le Paradou houdt zich het recht voor om op de vertrekdatum vanaf 9:00 uur een eindcontrole uit te voeren verband houdende met de staat en de compleetheid van de kampeerplaats of chalet. Camping Le Paradou houdt zich het recht voor om eventuele schade in rekening te brengen.

 1. (huishoudelijke) reglementen

8.1 Gasten dienen zich te houden aan de door Camping Le Paradou vastgestelde regels, vastgesteld in o.a. het kampeerreglement. Camping Le Paradou heeft het recht de huurder en zijn reisgenoten terstond van de Camping te (laten) verwijderen, indien de huishoudelijk regels worden overtreden en/of aanwijzingen van het personeel niet worden opgevolgd. Huurder heeft in dat geval geen recht op restitutie van (een gedeelte van) de huursom.

8.2 Camping Le Paradou behoudt zich het recht voor de huurder bij het inchecken te verzoeken een geldig legitimatiebewijs te overleggen. Camping Le Paradou is gerechtigd om huurders, welke zich niet kunnen legitimeren, de toegang tot de camping te weigeren.

8.3 Camping Le Paradou behoudt zich het recht wijzigingen aan te brengen in de opzet en openingstijden van de faciliteiten van de camping. Huurder zal toestaan dat tijdens de huurperiode noodzakelijk onderhoud zal plaatsvinden aan het gehuurde. Huurder kan geen aanspraak maken op een vergoeding. De noodzaak van het onderhoud in ter beoordeling van Camping Le Paradou. Huurder zal eveneens toestaan dat tijdens het verblijf werkzaamheden worden uitgevoerd aan de faciliteiten van de camping.

8.4 Huurder zal de kampeerplaats of accommodatie uitsluitend als vakantieverblijf gebruiken.

8.5 Huurder dient medewerkers van Camping Le Paradou te allen tijde directe toegang tot de gehuurde kampeerplaats of chalet te verlenen.

8.6 Huurder mag de gehuurde kampeerplaats of accommodatie niet in huur en/of gebruik afstaan, noch daarop meer personen doen overnachten dan bij de reservering is opgegeven en op de reserveringsbevestiging staat vermeld. Camping Le Paradou heeft het recht de overeenkomst onmiddellijk en zonder tussenkomst van de rechter te ontbinden, indien zij constateert dat het overeengekomen aantal personen op de kampeerplaats of accommodatie is overschreden.

 1. Huisdieren

9.1 Het is toegestaan uw huisdier mee te nemen op de kampeerplaats of in de aangegeven accommodaties.

9.2 Huisdieren dienen op de kampeerplaats en het terrein te zijn aangelijnd. De huisdieren mogen geen overlast bezorgen aan de overige gasten.

 1. Overmacht

Overmacht aan de zijde van Camping Le Paradou bestaat indien de uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk, al dan niet tijdelijk wordt verhinderd door omstandigheden gelegen buiten de schuld van Camping Le Paradou, daaronder in ieder geval blokkades, brand en andere storingen en/of gebeurtenissen. Camping Le Paradou is gerechtigd aan huurder een gelijkwaardige vervangende kampeerplaats of accommodatie ter beschikking stellen, indien de gehuurde kampeerplaats of accommodatie door overmacht en/of andere omstandigheden niet beschikbaar is. Huurder zal Camping Le Paradou in dat geval nimmer in rechte kunnen aanspreken.

 1. Aansprakelijkheid

11.1 Camping Le Paradou aanvaardt geen aansprakelijkheid voor diefstal en verlies van of het ontstaan van schade aan zaken dan wel personen, van welke aard ook, tijdens of ten gevolge van een verblijf op onze camping.

11.2 Camping Le Paradou aanvaardt geen aansprakelijkheid voor het feit dat het verblijf op camping niet voldoet aan verwachtingen die huurder daarvan had.

11.3 Camping Le Paradou aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade of letsel aan zaken op personen ten gevolge van een verblijf op het terrein van Camping Le Paradou of ontstaan door het gebruik van de op het terrein aanwezige faciliteiten.

11.4 Camping Le Paradou is niet aansprakelijk voor schadeclaims voortvloeiend uit geluidsoverlast veroorzaakt door derden.

11.5 Camping Le Paradou is niet aansprakelijk voor schade voortvloeiend uit mondeling of telefonisch verstrekte inlichtingen van haar werknemers.

11.6 De inrichting/indeling van de kampeerplaatsen en accommodaties kunnen verschillen.

11.7 Het kan zijn dat (een deel van) de faciliteiten in bepaalde weken van het jaar gesloten zijn. Om er zeker van te zijn dat alle faciliteiten tijdens uw verblijf toegankelijk zijn, bevelen we huurder aan om dit bij het reserveren na te vragen. Zo voorkomt u eventuele teleurstelling bij aankomst op het park.

 1. Klachten

12.1 Ondanks de zorg en inspanning van Camping Le Paradou kan het voorkomen dat u een klacht heeft. Klachten dienen direct te worden gemeld bij de receptie van de camping.

12.2 Op alle overeenkomsten tussen huurder en Camping Le Paradou is het Franse recht van toepassing.

 1. Annuleringsvoorwaarden

De door huurder aan Camping Le Paradou verschuldigde vergoedingen bij annuleringen bedragen:

– Bij annulering vanaf de ontvangen bevestiging van de reservering, 30% van het totale huurbedrag

– Bij annulering vanaf 62 tot 93 dagen voor aankomst, 50% van het totale huurbedrag

– Bij annulering vanaf 31 tot 62 dagen voor aankomst, 75% van het totale huurbedrag

– Bij annulering vanaf 14 tot 31 dagen voor aankomst, 90% van het totale huurbedrag

– Bij annulering op de dag van aankomst tot 14 dagen voor aankomst, 100% van het totale huurbedrag.

U dient schriftelijk/per mail te annuleren.

 1. Foto’s en video’s Indien hetzij een gast of degene die hem of haar vergezellen of zich door zijn of haar toedoen op de camping bevinden, hetzij een dagbezoeker, toevallig op een foto en/of een video staat die (op) genomen werd voor afbeelding in een Camping Le Paradou publicatie en/of weergave op een internetsite van Camping Le Paradou, wordt diens instemming met het gebruik van de foto en/of video in de publicatie en/of internetsite vermoed, zelfs indien hij/zij op de foto/video herkenbaar is.
 2. Algemeen Kennelijke druk- zetfouten binden Camping Le Paradou niet. Met deze algemene voorwaarden vervallen alle voorgaande publicaties. Daar waar in deze voorwaarden gesproken wordt over verblijf, wordt bedoeld een kampeerplaats of accommodatie.
Reglement Camping le Paradou
 Informatie en camping reglement.   

Hierbij heten wij u van harte welkom op onze Camping Le Paradou in Saint Priest La Prugne.

Wij wensen u een plezierig verblijf toe!

Openingstijden:

Receptie: Vanaf 08u30, tot 21:00.

Afhaal maaltijden kunt u vanaf 17u00 tot 18u00 afhalen, hierna bent u van harte welkom in de bistro.

Zwembad: Vanaf 10u30 tot 20u00.

Alle bezoekers dienen zich aan te melden bij de receptie!

Receptie:

Bij de receptie hebben we uitgebreide informatie over de camping en de omgeving. Elke dag kunt u vers brood bestellen bij de receptie, bij bestelling af te rekenen!

Sanitair, douchen en afwassen: Warm water is gratis. Gelieve hier spaarzaam mee om te gaan. Er bevindt zich een chemisch toilet in het voorste sanitairgebouw. Het sanitair is aangesloten op een eigen septic tank, wat inhoudt dat er geen chemische middelen gebruikt kunnen worden. Voor uw chemisch toilet kunt u gebruik maken van een natuurlijk afbreekbaar middel.

Wi-Fi:

Wi-Fi is gratis. Op de camping kun je gratis gebruik maken van het WiFi, bij het centrale punt op veld B (tegenover het toiletgebouw). Ook bij het restaurant is een WiFi punt.

Activiteiten: In het hoogseizoen organiseren wij geregeld activiteiten. Let op de aankondigingen bij de bistro.

Voortent: Het is niet toegestaan een 100% dichte folie of worteldoek in de voortent te leggen; we streven ernaar dat er voor elke kampeerder fris groen gras aanwezig is.

Stroom: Op elke plaats is stroom mogelijk met een Euro (CEE)-stekker.

Afval: De camping heeft verschillende afvalcontainers op de centrale plaats staan:

-Papier en karton, aub samenvouwen tot een plat pakket

-PMD (Plastic flessen en kartons, Metalen verpakkingen, Drankkartons)

-Glas

-Restafval: Enkel en alleen klein huisafval is toegestaan! Grof vuil wordt niet geaccepteerd, dit dient u zelf in te leveren bij de vuilstort!

Wasserette: bij de receptie bevindt zich de wasmachine.

Dieren: Voor het welzijn van onze dieren, is het is verboden de dieren op de camping te voederen. Zij krijgen elke dag gecontroleerd hun portie voeding.

Kampvuur: Er zijn verdeeld over het terrein speciaal aangelegde kampvuurplaatsen.

Barbecue: Barbecueën is toegestaan, mits er een bescherming voor het gras onder de barbecue gelegd wordt.

Rust: Muziek en lawaai uit radio’s, laptoppen, dvd-spelers en andere apparatuur is niet toegestaan. Respecteer de rust (22u00) en de stilte (23u00).

Dieren: Gelieve uw huisdier over het gehele terrein aan te lijnen. De huisdieren dienen buiten de camping te worden uitgelaten. Het veld bovenaan de camping waar ze mogen rennen en het achterste meertje waar ze mogen zwemmen is geen uitlaatplaats!

Auto: Op de camping wordt alleen stapvoets gereden! Let op spelende kinderen!

Aankomst en vertrek: De kampeerplaats kan vanaf 14u00 tot 20u30 betrokken worden en dient bij vertrek vóór 12u00 schoon te worden achtergelaten. De accommodatie kan vanaf 15u00 betrokken worden en dient bij vertrek voor 10u00 schoon te worden achtergelaten.

Burgerlijke aansprakelijkheid: De directie stelt zich niet aansprakelijk voor eventuele ongevallen, schade aan u of aan uw eigendommen en/of verlies van uw eigendommen tijdens uw verblijf of tijdens het verblijf van uw goederen in het gebouw of op het terrein.

In noodgevallen kunt u dag en nacht bellen 0031 (0)615044486.

Wij hopen u te mogen begroeten op onze mooie en gezellige camping. Ons team zal er alles aan doen om u een hele fijne tijd bij ons te bezorgen.

Heeft u vragen? Aarzel niet en vul het contactformulier in of stuur ons een mail of whatsapp!

Share This
Open chat
Vragen? We helpen je graag!
Hallo,
Ik kan me voorstellen dat er nog vragen zijn, waar kan ik mee helpen?